• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Informacja dla rodziców oczekujących na wskazanie miejsca dla dziecka w przedszkolu niepublicznym

31.07.2017

Szanowni Państwo, informujemy, że otwarty konkurs na wyłonienie przedszkoli niepublicznych, które zaoferowały miejsca wychowania przedszkolnego na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych, zostanie rozstrzygnięty w połowie sierpnia. Przyczyną tego jest konieczność uzupełnienia przez część z przedszkoli braków formalnych w złożonych ofertach. Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, rodzice dzieci oczekujących na wskazanie miejsca w przedszkolu, otrzymają pisemną informację o skierowaniu dziecka do konkretnego przedszkola.

Informacja dotycząca spotkań z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 37 w Koszalinie.

07.07.2017

Szanowni Państwo, zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w Przedszkolu nr 15 w dniach 10 - 13 lipca o godz. 16.30 wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej naboru elektronicznego w zakładce "Pliki do pobrania". Na spotkaniach otrzymają Państwo informacje na temat miejsca w przedszkolu zastępczym, w którym dzieci będą miały zapewnioną opiekę. Odbędzie się również spotkanie z rodzicami, którzy zdecydowali o pozostaniu dziecka w domu do czasu zakończenia modernizacji budynku Przedszkola nr 37. Na spotkanie zapraszamy bez dzieci, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w zakładce "Pliki do pobrania".

WAŻNE: Komunikat dla rodziców niezakwalifikowanych do przedszkoli w rekrutacji uzupełniającej

23.06.2017

Szanowni Państwo, informujemy, że wszystkie dzieci mieszkające w Koszalinie i niezakwalifikowane obecnie w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, będą miały zapewnioną opiekę przedszkolną od 1.09.2017 roku. W tym celu w najbliższych dniach zostanie ogłoszony otwarty konkurs na wyłonienie przedszkoli niepublicznych, które zaoferują miejsca wychowania przedszkolnego na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych (1 zł za każdą godzinę pobytu w przedszkolu ponad bezpłatny czas realizacji podstawy programowej). Po rozstrzygnięciu konkursu, tj. w drugiej połowie lipca br., Prezydent Miasta niezwłocznie wskaże Państwu miejsce w wybranym przedszkolu. Ze względu na pojawiające się sygnały, że nie wszyscy rodzice będą zainteresowani ofertą Miasta, bardzo prosimy rodziców dzieci niezakwalifikowanych do przedszkoli o złożenie do Prezydenta Miasta Koszalina „Potwierdzenia potrzeby wskazania dla dziecka miejsca w przedszkolu”. Potwierdzenie prosimy złożyć do 30 czerwca br. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Druk potwierdzenia można pobrać ze strony internetowej naboru elektronicznego z zakładki "Pliki do pobrania". Ponadto informujemy, że ze względu na brakujące miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci mieszkających w Koszalinie, w rekrutacji uzupełniającej zostały zakwalifikowane do przedszkoli dzieci mieszkające w Koszalinie. Jeśli po zaspokojeniu potrzeb dzieci mieszkających w Koszalinie, będą pozostawały wolne miejsca, będą one mogły zostać przeznaczone dla dzieci mieszkających poza Koszalinem. Informacje te będą dostępne w drugiej połowie sierpnia br.

Komunikat dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 37

23.06.2017

Rodziców dzieci trzyletnich zakwalifikowanych do Przedszkola nr 37 prosimy o zgłoszenie się do Przedszkola nr 15 (w którym było składane podanie) w celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Należy to uczynić do godz. 15:00 w dniu 28 czerwca br. Przy okazji potwierdzania woli otrzymają Państwo dodatkowe informacje dot. zapewnienia opieki przedszkolnej od 1 września br. do czasu zakończenia modernizacji budynku Przedszkola nr 37. Dodatkowo informujemy, że w dniach 10-14 lipca planowane są spotkania z rodzicami dzieci przyjętych do Przedszkola nr 37. Odbędą się one w Przedszkolu nr 15. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowane do 6 lipca na stronie internetowej naboru elektronicznego do przedszkoli oraz na stronie Przedszkola nr 15 pod adresem http://przedszkole15.com.pl/.

Komunikat dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do pozostałych przedszkoli

23.06.2017

Przypominamy, że ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. W tym celu do godz. 15:00 w dniu 28 czerwca br. należy zgłosić się do Przedszkola, w którym dziecko otrzymało miejsce i potwierdzić wolę uczęszczania na zasadach określonych przez daną placówkę. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do wybranego przedszkola, dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej

09.06.2017

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Koszalin w rekrutacji uzupełniającej. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 23 czerwca o godz. 15:00 w poszczególnych przedszkolach oraz będą dostępne po zalogowaniu do konta kandydata w systemie naboru.

Komunikat w sprawie przedszkoli niepublicznych

01.06.2017

Dzieciom, które wezmą udział w rekrutacji uzupełniającej, ale nie zostaną zakwalifikowane do żadnego przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto, zostaną wskazane przedszkola niepubliczne. Na podstawie liczby dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane do przedszkoli, po zakończeniu naboru uzupełniającego zostanie ogłoszony konkurs na niepubliczne przedszkola, które zaoferują miejsca wychowania przedszkolnego na warunkach obowiązujących w przedszkolach publicznych, w szczególności przy odpłatności 1 zł za każdą godzinę pobytu w przedszkolu ponad podstawę programową. Chcemy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości, aby Miasto zrefundowało rodzicom opłaty z tyt. uczęszczania dzieci do dowolnych przedszkoli niepublicznych. Oferta Miasta będzie dotyczyła jedynie przedszkoli wyłonionych w drodze konkursu, które wskaże Prezydent Miasta. O dokładnych zasadach i terminach kierowania dzieci do przedszkoli niepublicznych będziemy informować bezpośrednio po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli.

Rozpoczęcie naboru uzupełniającego i miejsce składania wniosków do Przedszkola nr 37

31.05.2017

Informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w ramach rekrutacji uzupełniającej będzie możliwe od godz. 8:00 w dniu 1 czerwca 2017 roku. Przypominamy, że kolejność składania wniosków nie ma znaczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. Dodatkowo informujemy, że wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 37 należy składać w Przedszkolu nr 15 przy ul. Staszica 11.

Informacja o miejscach dostępnych w naborze uzupełniającym

31.05.2017

W zakładce "Do pobrania" zamieszczony został dokument "Informacja o miejscach dostępnych w naborze uzupełniającym". Zawiera on szczegółową ofertę koszalińskich przedszkoli dostępną w rekrutacji uzupełniającej prowadzonej w dniach 1-9 czerwca 2017 roku.

Jak przebiegać będzie rekrutacja uzupełniająca?

31.05.2017

Informujemy, że w zakładce "Do pobrania" zamieszczony został "Komunikat w sprawie rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin na rok szkolny 2017/2018". Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji uzupełniającej.

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków

19.04.2017

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Koszalin. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 12 maja o godz. 15:00 w poszczególnych przedszkolach oraz będą dostępne po zalogowaniu do konta kandydata w systemie naboru.

Komunikat dla rodziców dzieci 4,5,6-letnich

04.04.2017

Informujemy, że obecna rekrutacja przy wykorzystaniu systemu elektronicznego prowadzona jest na wolne miejsca dla dzieci trzyletnich (wszystkie przedszkola) oraz dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do oddziału z opieką podstawową (5 godzin) bez wyżywienia w Przedszkolu nr 13 (oddział prowadzony w budynku Szkoły Podstawowej nr 5). Aby możliwe było dopasowanie oferty przedszkoli do potrzeb dzieci czteroletnich oraz pięcioletnich i sześcioletnich w zakresie pełnej opieki z wyżywieniem, prosimy Państwa o złożenie do 19 kwietnia 2017 roku w kancelarii Urzędu Miejskiego (Rynek Staromiejski 6-7) pisemnego zapotrzebowania na miejsce dla dziecka. Podanie zaadresowane do Prezydenta Miasta Koszalina powinno zawierać, co najmniej: imię i nazwisko dziecka, numer pesel, adres zamieszkania, preferowane minimum 3 przedszkola, dane kontaktowe rodziców oraz krótkie uzasadnienie sytuacji rodziny.

Rekrutacja do Przedszkola nr 37

04.04.2017

Rekrutacja na planowane do utworzenia miejsca dla dzieci trzyletnich w Przedszkolu nr 37 (w budynku obecnej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 przy ul. Spasowskiego 14) zostanie przeprowadzona w drugim etapie, tj. w terminie 1-9 czerwca. W rekrutacji do tego Przedszkola będą mogły brać udział dzieci, które nie zostaną przyjęte do żadnego przedszkola po pierwszym etapie rekrutacji. Aby wziąć udział wyłącznie w drugim etapie rekrutacji (1-9.06.), nie ma konieczności uczestniczenia w obecnie prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. Miejsca w Przedszkolu nr 37 zostaną udostępnione niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych związanych z adaptacją obiektu na potrzeby przedszkola, tj. na przełomie października/listopada 2017 roku.